حسین شاهمحمدی

[cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” tilt=”on” image=”2206″ id=”cz_18475″ sk_css=”background-color:rgba(9,154,173,0.01);border-radius:5px;” tooltip=”حسین شاهمحمدی”][/cz_image]
[cz_title bline=”cz_line_after_title” id=”cz_69777″ sk_lines=”background-color:#cccccc;width:50px;height:6px;top:5px;border-radius:5px;” sk_overall=”font-family:Shabnam-Bold;”]

حسین شاهمحمدی

درباره کارشناس

[/cz_title][cz_gap height=”45px” id=”cz_87451″][cz_button title=”09191478487″ btn_position=”cz_btn_center” text_effect=”cz_btn_txt_move_right” effect=”cz_btn_fx_7″ link=”url:%23|||” icon=”fa fa-phone-square” id=”cz_29065″ sk_button=”font-size:24px;color:#ffffff;font-weight:600;background-color:#099aad;padding:7px 20px;border-top-width:0px;border-right-width:0px;border-bottom-width:0px;border-radius:5px;” sk_icon=”font-size:25px;color:#ffffff;”][cz_working_hours id=”cz_45246″ items=”%5B%7B%22left_text%22%3A%22%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%22%2C%22right_text%22%3A%22%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%22%7D%2C%7B%22left_text%22%3A%22%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%22%2C%22right_text%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%22%7D%2C%7B%22left_text%22%3A%22%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%22%2C%22right_text%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%22%7D%2C%7B%22left_text%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%22%2C%22right_text%22%3A%225%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%22%7D%5D”][cz_title bline=”cz_line_after_title” id=”cz_43565″ sk_lines=”background-color:#cccccc;width:50px;height:6px;top:5px;border-radius:5px;” sk_overall=”font-family:IRANSans;”]

حسین شاهمحمدی 29 ساله متولد شهر مقدس قم

کارشناس فروش شرکت رویال اصل

کارشناس ارتباط با مشتریان

8 سال حضور موثر در عرصه فروش و ارتباط با مشتریان

[/cz_title][cz_gap height=”10px” id=”cz_33487″]

[cz_gap height=”100px”]