کرونا و تاثیر آن بر درآمد مردم

ویروس کرونا به دلیل پیچیدگی خاصی که دارد به سرعت در جهان منتشر شد ، این ویروس به دلیل نوع خاصی که در شیوه انتقال و شیوع آن وجود داشت باعث شد تا بسیاری از کسب و کارها با مشکل درآمد روبرو شوند، همین مسئله بر روی درآمد افراد به طور اختصاصی تاثیر مستقیم ایجاد نمود که موجب کاهش توان ... ادامه مطلب