محمد جواد موسوی

درباره کارشناس

_
نام و نام خانوادگیمحمد جواد موسوی
تخصصکارشناس فروش
مهارتارتباط با مشتریان
سابقهیک سال

سید محمد جواد موسوی
کارشناس فروش شرکت رویال اصل
کارشناس ارتباط با مشتریان
یک سال حضور موثر در عرصه فروش و ارتباط با مشتریان

_