محمد نوری

درباره کارشناس

_
نام و نام خانوادگیمحمد جواد موسوی
تخصصکارشناس فروش
مهارتارتباط با مشتریان
سابقهیک سال

محمد نوری
کارشناس فروش شرکت رویال اصل
کارشناس ارتباط با مشتریان
یک سال حضور موثر در عرصه فروش و ارتباط با مشتریان

_