میلاد ملکی

درباره کارشناس

_
نام و نام خانوادگیمیلاد ملکی
تخصصکارشناس فروش
مهارت ارتباط با مشتریان
سابقه