مهدی نجفی

درباره کارشناس

_
نام و نام خانوادگیمهدی نجفی
تخصصکارشناس فروش
مهارتارتباط با مشتریان
سابقهیک سال
_