امیر رضا کرانی

درباره کارشناس

_
نام و نام خانوادگیامیر رضا کرانی
تخصصکارشناس فروش
مهارتارتباط با مشتریان
سابقه5 سال

_